TEMA

KADIN VE HUKUK SEMPOZYUM KONULARI

Türkiye'de Kadın Haklarında Tarihi Süreç 
-    Cumhuriyet Öncesi Dönem
-    Cumhuriyet Dönemi

Türk Hukukunda Kadın

 • Ceza Hukukunda Kadınların Durumu
 • Medeni Hukukta Kadınların Durumu
 • İdare Hukukunda Kadınların Durumu
 • İş Hukukunda Kadınların Durumu

Uluslararası Boyut

 • Kadının Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmeler ve Türkiye'nin Konumu
 • Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi
 • Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi)

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Yargı Kararları

 • Anayasa Mahkemesi Kararları Çerçevesinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
 • Yargıtay Kararları Çerçevesinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
 • Danıştay Kararları Çerçevesinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Kadına Karşı Şiddet

 • Kadına Karşı Şiddet ve Hak Arama Yolları
 • Aile İçi Şiddet ve Ailenin Korunması
 • Kadın Sığınma Evlerinin Hukuki Statüsü

Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı

 • Aile-İş Yaşamının Uyumlaştırılması ve Kadın İstihdamı
 • Kamu Hizmetlerine Girmede ve Kamu Hizmetlerinden Yararlanmada Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
 • Mobbing
 • Kadının Ev İçi Emeğinin Değerlendirilmesi ve Hukuki Koruma
 • Kadın Kooperatifleri

Siyaset ve Kadın

 • Siyasal Hayatta Kadın
 • Demokrasi ve Temsil Bağlamında Kadının Temsilinin Siyasetteki Etkileri
 • Kadının Siyasal Hayata Katılım Yolları ve Kota Uygulaması

Temel Haklar ve Sosyal Devlet

 • Temel Hak ve Özgürlükler Çerçevesinde Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Çerçevesinde Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı
 • Sosyal Devlet Anlayışı ve Kadının Durumu

Zararlı Geleneksel Uygulamalar

 • Töre ve Namus Cinayetleri
 • Çocuk Yaşta Evlilikler ve Çocukların Hukuki Durumu
 • Medyada Kadın İstismarı

Sığınmacı ve Göçmen Kadınlar

 • Mülteci Hukuku ve Kadın
 • Göçmen Kadınların Köleleştirilmesi


ÖNCEKİ SEMPOZYUM İÇİN TIKLAYINIZ