BİLDİRİ TAM METİNLERİ YAZIM KURALLARI


1. Sempozyuma gönderilecek bildiriler, başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

2. Bildirinin; "Microsoft Word" programında, ilk sayfasında bildirinin adı, özeti ve anahtar kelimeleri yer alacak, ana metin Times New Roman-12 punto- normal stil; dipnotlar Times New Roman-10 punto normal stil olacak şekilde hazırlanması ve belirtilen stilde olmak üzere giriş ile kaynakça kısımları hariç, en az 10 sayfa en fazla 20 sayfa olması gerekmektedir.

3. Yazarların, sempozyuma gönderdikleri bildirilerin denetimini yapmış oldukları ve bu haliyle "yayıma" hazır olarak verdikleri kabul edilir. Bilimsel danışma kurulu tarafından yapılan ön incelemede, bilimsellik (alan yönünden denetim) ölçütlerine ve bildiri yazım kurallarına uyulmadığı tespit edildiği takdirde yazılar geri çevrilebilir.

4. Bilimsel danışma kurulunca ilk değerlendirmesi yapılan bildiriler, kör hakemlik sistemi uyarınca yazar adları metinden çıkarılarak hakeme gönderilir. Yazara da bildirilerin hangi hakeme gönderildiği ile ilgili bilgi verilmez. Hakem raporunda düzeltme istenmesi durumunda yazar, sadece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler yapabilir. Hakem raporunun olumsuz olması durumunda, ikinci bir hakem incelemesi yapılmaz.

5. Bildirinin sonunda, bildiride yararlanılan çalışmaların listelendiği kaynakça yer almalıdır. Kaynakça, yazarların soy ismine göre alfabetik olarak, ilk satır asılı şekilde sıralanmalıdır.

6. Yararlanılan çalışmalar kaynakçada şu şekilde yer almalıdır: 

Kitaplar: SOYAD, Ad: Eserin Adı, Baskı, Yayınevi, Basıldığı Yer, Yıl.
Makaleler: SOYAD, Ad: "Makalenin Başlığı", Makalenin Yer Aldığı Eserin Adı, Cilt No., Sayı No., Makalenin Yer Aldığı Sayfa Aralığı.

İnternet ortamında bulunan kaynaklar için parantez içerisinde URL ve sayfasına erişim tarihi belirtilmelidir.
Birden fazla yazar tarafından hazırlanmış çalışmalarda, tüm yazarların ad ve soyadları tam olarak yazılmalıdır.

7. Yararlanılan kaynaklara ilişkin atıflar, her bir sayfa sonunda dipnot olarak gösterilmelidir. İlk atıfta kaynakçada yer alan tüm bilgiler yer almalıdır. Kaynakçadan farklı olarak, ilk atıfta yazarların adı ve soyadı (Adı SOYADI) şeklinde yazılmalı ve çalışmanın adından (,) ile ayrılmalıdır. Yararlanılan sayfa, künyenin en sonunda yer almalıdır.

Aynı çalışmaya daha sonra yapılacak atıflar şu şekilde olmalıdır:

Eserler için: SOYAD, a.g.e., sayfa numarası veya SOYAD, sayfa numarası.
Makaleler için: SOYAD, a.g.m., sayfa numarası veya SOYAD, sayfa numarası.

Aynı yazarın birden çok çalışmasından yararlanılmış ise, (a.g.e. /a.g.m.) kısaltmaları kullanılmamalıdır. Çalışmaların yapıldığı yıllar farklı ise parantez içerisinde yıl belirtilmelidir. Yıllar aynı ise, çalışmanın ismi,  yazarın diğer çalışmalarından ayrıt edilmesini sağlayacak şekilde kısaltılarak kullanılmalıdır.

 

Tam Bildiri Göndermek İçin Tıklayınız